Podstawowe dokumenty niezbędne do sporządzenia wyceny:

I. Nieruchomość lokalowa


 • numer księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości ( akt notarialny umowa kupna-sprzedaży, darowizny, postanowienie spadkowe)

 • dla rynku pierwotnego:
  • kompletna umowa deweloperska

  • kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

II. Spółdzielcze własn. prawo do lokalu


 • numer księgi wieczystej ( w przypadku, gdy lokal ma założoną księgę wieczystą)

 • numer księgi wieczystej dla gruntu, na którym znajduje się budynek z wycenianym lokalem

 • zaświadczenie ze spółdzielni o przysługującym prawie do lokalu (zawierające m.in. informacje komu przysługuje prawo do lokalu oraz podstawowe dane na temat lokalu – powierzchnię użytkową, położenie na piętrze)

 • podstawa nabycia prawa do lokalu (przydział lokalu)

III. Nieruchomość zabudowana


 • numer księgi wieczystej

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków

 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania

 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi, opisem konstrukcji oraz rzutami poszczególnych kondygnacji

 • wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

 • dla rynku pierwotnego:

  • kompletna umowa deweloperska

  • kosztorys budowlany w przypadku wyceny nieruchomości po jej wykończeniu

IV. Lokal użytkowy


 • numer księgi wieczystej

 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (podstawa nabycia lokalu)

 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę lokalu wraz z parametrami technicznymi oraz planem lokalu

 • w przypadku gdy lokal jest przedmiotem najmu – umowa najmu

V. Grunt niezabudowany


 • numer księgi wieczystej

 • wypis z ewidencji gruntów

 • mapa geodezyjna (ewidencyjna, zasadnicza lub podziałowa)

 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy

VI. Nieruchomość komercyjna


 • numer księgi wieczystej

 • wypis z ewidencji gruntów i budynków

 • pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie lub potwierdzenie zgłoszenia budynku do użytkowania

 • dokumenty techniczne zawierające ogólną charakterystykę zabudowy wraz z parametrami technicznymi oraz rzutami poszczególnych kondygnacje,

 • ewentualnie wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy